Lait ja asetukset

Lait ja asetukset

Rakennuksen pölyntorjuntaan otetaan kantaa mm. Valtioneuvoston asetuksessa (VNA 205/2009) alla muutamia lainauksia.

”Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville.”

”Rakennustyössä on käytettävä sellaisia koneita ja laitteita, joiden melupäästöstä tai muista fysikaalisista haittatekijöistä johtuvat vaarat ja haitat ovat mahdollisimman vähäiset. Työntekijä on suojattava kemiallisilta ja fysikaalisilta vaara- ja haittatekijöiltä ensi sijassa koneisiin, työvälineisiin, työmenetelmiin ja työympäristöön kohdistuvilla toimenpiteillä…”

…Kemiallisten tekijöiden aiheuttamien vaarojen ehkäisemiseksi sekä pölyntorjunnassa on käytettävä riittävän tehokkaita paikallispoistolaitteita. Tarvittaessa työtilat on osastoitava ja käytettävä paine-eron toteuttavaa ilmastointijärjestelmää ja paine-eron aikaansaavia laitteita. Jos käytetään koneellisia paikallispoistolaitteita, ne on pidettävä toimintakunnossa. Laitteiden on toimittava niin, että työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle ei aiheudu haittaa tai vaaraa”

Laki kokonaisuudessaan täältä>>>


D2 suomen rakentamismääräys kokoelma

”ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten että se on ennen rakennuksen käyttöönottoa puhdas. Järjestelmä on rakennettava puhtaista osista joiden sisäpinnoilla ei ole öljyä, pölyä tai muita epäpuhtauksia… Suojaukset poistetaan lopullisesti vasta siivouksen jälkeen, kun tilassa ei tehdä enää pölyäviä työvaiheita.
Laki kokonaisuudessaan täältä>>>

Ohjeistuksia

Puhtausluokka P1 ja P2

P1-luokitelluissa rakennustöissä sisätiloihin ja rakenteisiin tulevat rakennustarvikkeet on suojattava likaantumiselta ja kastumiselta. Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan siten, etteivät ne vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen aikana, toimintakoe valmiit tilat erotetaan puhtauden arvioinnin jälkeen omiksi osastoikseen, jos muissa tiloissa on käynnissä pölyä tai muuta likaa tuottavia työvaiheita
Rakennuksen tulee olla puhdas ennen kuin ilmanvaihdon suojaukset voidaan poistaa ja toimintakokeet aloittaa. Rakennusten työmaan puhtaus tarkastetaan kahdessa vaiheessa (toimintakoe ja luovutus). Luovutusvaiheessa pinnoilla ei saa olla näkyvää likaa, kuten roskia irtolikaa, kiinnittynyttä likaa tai tahroja
 

Puhtausluokka P2

Puhtausluokkaan P2 ei ole varsinaisesti määritelty mitään ohjeistusta, muuta kuin että pölynhallinta on oltava hyvän rakennustavan mukaista.

PUHDAS JA TURVALLINEN SANEERAAMINEN (PUTUSA)

Aiheesta lisää PUTUSA-sivuilla